Vedtægter

Vedtægter for Vallensbæks Bankoforening.


§ 1. Navn:
Foreningens navn er Vallensbæks Bankoforening

§ 2. Formål:
Formålet er via aktivitet i bankoforeningen at støtte sociale, kulturelle og/eller humanistiske aktiviteter/foreninger. Støtten tages fra foregående års overskud. En del af overskuddet kan overføres til udbetaling i et senere kalenderår.
Foreningens bestyrelse afgør hvilke formål, der kan udbetales støtte til.

§ 3. Medlemskab:
Stk. 1 Det er en forudsætning for at deltage i bankospillet, at man er medlem af bankoforeningen.

Stk. 2 Der opkræves et kontingent, der gælder for hele sæsonen. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Stk.3 Aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Som aktive medlemmer betragtes de medlemmer, som de sidste 12 måneder har været aktive i forbindelse med afvikling af mindst 3 bankospil.

Stk.4 Der kan ikke udbetales vederlag til enkeltpersoner for udførelse af hverv i bankoforeningen. Dog kan det aktive medlem udpege en forening, som kan modtage et vederlag for den arbejdsindsats, den aktive har udført for Vallensbæk Banko.
Vederlagets størrelse fastsættes af bestyrelsen.


§ 4. Regnskab
Stk. 1 Efter hvert bankoarrangement laves et regnskab, som rundsendes til bestyrelsen.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5. Ansvar:
Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke for eventuelle underskud. Foreningen hæfter alene ved sin formue.

§ 6. Foreningens konto:
Formand og Kasserer tegner hver især foreningen. Der oprettes bankkonti, som kassereren bemyndiges til at anvende til daglig drift. Formanden og Kassereren bemyndiges hver især til at køre konti via Netbank.

§ 7 Foreningens ledelse:
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Derudover vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Stk. 2. Alle valg er gældende for 2 år ad gangen.
Stk. 3. I ulige år vælges formand, sekretær og x antal bestyrelsesmedlemmer
I lige år vælges næstformand, kasserer og x antal bestyrelsesmedlemmer.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

§ 8. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og tager beslutning om foreningens interesser – herunder indkøb m.v.

§ 9. Generalforsamling
Stk.1. Der afholdes generalforsamling i årets 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, via foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflerhed. Dog kræver vedtægtsændringer godkendelse af 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen.

§ 10. Nedlæggelse af bankoforeningen
Stk. 1. Foreningen kan nedlægges, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer beslutter det på en generalforsamling.

Stk.2 I tilfælde af nedlæggelse af foreningen, så overgår en eventuel formue til fordeling blandt de foreninger, som har stillet arbejdskraft til rådighed for bankoforeningen..


Således vedtaget på generalforsamlingen d. 16. februar 2015
Ændring vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2016


Dirigent
Vallensbæks Bankoforening